Móri Táncsics Mihály Gimnázium
8060 Mór, Kodály Zoltán utca 2.
OM azonosító: 030181
Telefon/fax: 22/407-126
Email: tancsics@tmgmor.sulinet.hu
internet cím: http://www.tmgmor.hu
Intézményvezető: Birkás Krisztina
Pályaválasztási felelős: Dr. Kalmár Zoltánné

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

  • 2017. november 22.   17 óra
  • 2017. november 29.   17 óra

Induló képzési formák:

Tagozatkód: 0001
Osztály: 4 évfolyamos német nyelvi speciális
Induló osztályok száma: 0,5 osztály
Felvehető tanulók száma: 16 fő
Az oktatás sajátos jellemzője: A német nyelv tantárgy magasabb óraszámban történő tanítása.
Oktatott idegen nyelv/nyelvek: A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a német, a második idegen nyelv az angol; szabadon választott idegen nyelv az orosz
Emelt szintű érettségire való felkészítés: 11. évfolyamtól matematika, magyar, történelem, angol, informatika, fizika, kémia, biológia, utazás és turizmus tantárgyak heti 2-2 órában választható összesen heti 4 órában.
Csoportbontásban tanult tantárgyak: Angol, német, matematika, informatika

 

Tagozatkód: 0002
Osztály: 4 évfolyamos informatika speciális
Induló osztályok száma: 0,5 osztály
Felvehető tanulók száma: 16 fő
Az oktatás sajátos jellemzője: Az informatika tantárgy magasabb óraszámban történő tanítása. A 9. évfolyamon gépírásoktatás.
Oktatott idegen nyelv/nyelvek: A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német, szabadon választott idegen nyelv az orosz
Emelt szintű érettségire való felkészítés: 11. évfolyamtól matematika, magyar, történelem, angol, német, informatika, fizika, kémia, biológia, utazás és turizmus tantárgyak heti 2-2 órában választható összesen heti 4 órában.
Csoportbontásban tanult tantárgyak: Angol, német, matematika, informatika, gépírás

 

Tagozatkód: 0003
Osztály: 4 évfolyamos angol nyelvi speciális + 1 évfolyam nyelvi előkészítő angol nyelvből
Induló osztályok száma: 1 osztály
Felvehető tanulók száma: 32 fő
Az oktatás sajátos jellemzője: Az előkészítő évfolyamon heti 18 óra idegen nyelv mellett heti 3 óra informatika; a további évfolyamokon az idegen nyelvi órák magasabb óraszámban.
Oktatott idegen nyelv/nyelvek: A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német, szabadon választott idegen nyelv az orosz
Emelt szintű érettségire való felkészítés: 11. évfolyamtól matematika, magyar, történelem, német, informatika, fizika, kémia, biológia, utazás és turizmus tantárgyak heti 2-2 órában választható összesen heti 4 órában.
Csoportbontásban tanult tantárgyak: Angol, német, matematika, informatika

Felvételi:

Felvételi követelmény: A tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit is figyelembe vesszük.
Felvételi pontszámítás módja: Az iskola 50-50%-ban számítja be a hozott és a szerzett pontokat (a 8. osztály félévi tanulmányi eredmények átlaga és a központilag kiadott kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerzett írásbeli vizsga eredménye).
Azonos összesített eredményt elérő tanulók esetén a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. § (3) alapján járunk el a másodlagos besorolás vonatkozásában.
Iskolánk:
Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra felkészítő nevelés folyik. Ezért legfontosabb célunk az alapkészségek igényes elsajátíttatása.
Hagyományaink ápolása mellett a mai kor kihívásainak megfelelő képzést kínálunk.
Erősségünk a magas színvonalú nyelvoktatás. Az idegen nyelvek közül az angol és a német nyelveket választhatják a hozzánk jelentkezők. A nyelvismeret elmélyítésére külföldi tanulmányi utak és cserekapcsolatok nyújtanak még külön lehetőséget.
Minden nyelvet tanuló diákunkat felkészítjük a középfokú nyelvvizsgára (igény szerint a felsőfokú nyelvvizsgára) tanórán, illetve előkészítő foglalkozásokon.
Napjaink igényeihez igazodik az informatikai ismeretek magas óraszámban való tanítása és a gépírás oktatása. Tanulóink ECDL vizsgabizonyítványt szerezhetnek iskolánk vizsgaközpontjában.
A későbbi pályaválasztást, továbbtanulást, illetve a munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítheti az Utazás és Turizmus tantárgy oktatása is, amit diákjaink tanulmányaik utolsó két évében választhatnak.
tanórákon kívül is sok lehetőséget kínálunk: sportkörök, kirándulások, a diákok igényei által összeállított előadások, szakkörök.
Várjuk azoknak a jelentkezését, akik sikeresen fejezték be az általános iskolát, fogékonyak az új ismeretekre és későbbi terveik között szerepel a továbbtanulás, a diploma megszerzése.

A következő sajátos nevelési igényű tanulók fogadására képes az iskola:
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdő tanulók).
A Köznevelési törvény 47. § (1) bekezdésében meghatározott tanulók esetében a szakértői véleményben megfogalmazott értékelési szabályokat alkalmazzuk.

Kollégiumi elhelyezés: Biztosított
Tanórán kívüli lehetőség: Diákönkormányzat által szervezett előadások, szakkörök, kézműves foglalkozások, szórakoztató programok.
Külföldi csereprogramokon, tanulmányutakon való részvételi lehetőség német és/vagy angol nyelv használatával.
Egyéb fontos információ: Iskolánk ECDL vizsgaközpontként működik. Minden tanulónak lehetősége van nemzetközi számítógép-használói jogosítványt (ECDL bizonyítványt) szerezni.
Jelentkezni az általános felvételi eljárás keretében lehet.
A felvételt nyert tanulók beiratkozása: 2018. június 21.
Az írásbeli vizsgára és az iskolai felvételi eljárásba történő jelentkezési laphoz, kérjük, csatolják a szülői kérelmet a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozóan, illetve a szakértői véleményt is.

Felnőttoktatás:
A 16. életévüket betöltött, nem tanköteles tanulni vágyóknak lehetőségük van felnőttoktatás keretében, esti munkarendű képzésen érettségi bizonyítványt szerezni.