Az Utazás és Turizmus program

Az Utazás & Turizmus program a középfokú oktatás vonatkozásában különlegességnek számít. Ezt a fõként gimnáziumban oktatott, választható közismereti tantárgyat két évig, összesen 280 órában tanulják a diákok. A program végén érettségi tárgyként is választhatják. Minden diák, aki a kötelezõ óraszámot és a szakmai gyakorlatot teljesítette, oklevelet kap.

A program az American Express Foundation kezdeményezésére indult az 1990-es évek elején. Napjainkban a világ tíz országában, Kanadában, Jamaikában, Brazíliában, Írországban, az Egyesült Királyságban, Magyarországon, Kenyában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Oroszországban és Hongkongban oktatják. Az összes résztvevõ országot tekintve összesen 100 000 diák vesz részt benne. Magyarországon körülbelül 40 középfokú intézményben oktatják a tárgyat (www.gttp.org, www.ut.ifa.hu). Az Utazás & Turizmus programot Magyarországon az Iskolafejlesztési Alapítvány mûködteti, koordinálja és felügyeli. Legjelentõsebb támogatói az American Express Foundation és a Gazdasági Minisztérium, de számos más neves szakmai partnert tudhat maga mögött.

A program célja, hogy átfogó képet nyújtson a diákoknak a turizmusról, mint iparágról, annak lehetõségeirõl és legfontosabb jellemzõirõl. Segítse a pályaválasztást és a tovább nem tanulók számára növelje az elhelyezkedés esélyeit. A diákokat abban is segíti, hogy igényes és kulturált vendéglátókká és turistákká váljanak.
Mindezen célokat egy cselekvésorientált módszeren alapuló órák segítik, melyeknek fontos elemei a csoportmunkára épülõ óravezetés, a diákok szakmai látogatásai, a projektmunkák és a 60 órás nyári szakmai gyakorlat.
A tananyag modulokból áll, melyek közül négy kötelezõ, a másik négybõl pedig az iskola és a pedagógus választ kötelezõen kettõt, a diákok érdeklõdésének megfelelõen. A tananyag digitális formában az interneten van, frissítése folyamatos, így a diákok naprakész információkból tájékozódhatnak

Az elsõ modul általános bevezetõ a turizmus témakörébe, az idegenforgalom legfontosabb sajátosságait tárgyalja. Itt kell definiálni a turisztikai alapfogalmakat, valamint a turizmus legfontosabb sajátosságait, mint például krízisérzékenység vagy szezonalítás. Jellemezni kell Európa, majd Magyarország turizmusát, ismertetve például a rendszerváltás elõtti és utáni idõszak összehasonlítását. Beszélni kell a turizmusnak a gazdaságban betöltött szerepérõl, és a turizmus kihatásairól a természeti, az épített és társadalmi környezetére. A modul része az utazásszervezõkrõl, az utazási szerzõdésrõl és utasbiztosításokról szóló ismeretanyag, valamint az adminisztratív elemek, az útlevél, vízum és a készpénzkímélõ eszközök funkciója és bemutatása.

A második modul két nagy egységre osztható, az elsõ az utazási döntést befolyásoló tényezõk, az utazási szokások, a környezet minõsége, az árak, a biztonság, a kommunikációs lehetõségek és az egyedi jellemzõk egyenkénti elemzésével foglalkozik. A második részben pedig a szervezett utak legfontosabb típusait mutatja be, a gyógyturizmust, konferenciaturizmust, incentive utakat, ifjúsági turizmust és a vallási turizmust.
A harmadik modul a szálláshelyek, a közlekedés és a vendéglátás témakörét öleli fel. Részletesen foglalkozik az egyes szálláshelyek csillag-besorolásával és azok kritériumairól, a szállodaláncokkal, kastélyokkal, kúriákkal, üdülõfalvakkal, apartmanházakkal, ifjúsági házakkal és kempingekkel. Részletesen taglalja a falusi turizmus és fizetõ vendéglátás feltételeit. A közlekedés témában a közúti-, vasúti- légi- és víziközlekedés, míg a vendéglátás témakörében a vendéglátóhelyek, a gasztronómia és annak nemzeti sajátosságai kerülnek feldolgozásra.

A negyedik kötelezõ modul a programszervezéssel foglalkozik, ezen belül is a rendezvényturizmussal (világkiállítások, fesztiválok, bálok, karneválok, garantált programok, szabadidõ- és élményparkok, kaszinóturizmus), a városi túrákkal, és a programokkal a természetben.
A választható négy modul közül az elsõ a fenntartható fejlõdéssel, a levegõ minõségével és a környezõ világunk pusztulásával foglalkozik. A tanulókban tudatosítja állampolgári felelõsségüket környezetünk védelmében, s hogy ezt hogyan lehet a turizmusban is megvalósítani takarékos energiafelhasználással, illetve turisztikai projektek megvalósítása elõtt elõzetes hatástanulmányok készítésével. Szó van azonban a kormányzati, és önkormányzati felelõsségrõl is.

A következõ két választható modul, a 6, 7-es, szorosan összefügg, egymásra épül, így két éve összevonva, egy modulként kerül a tananyagba; Vállalkozás és marketing a turizmusban a témája. A modul elsõ része egy általános ismertetõt ad a marketing alapfogalmakról, a piacról, a piac mozgásáról, az idegenforgalmi termékrõl és az ezredforduló igényeirõl és kínálatáról. A második részben a könyv végigkíséri egy vállalkozás megszületését, az ötlettõl a vállalkozás mûködéséig. Jellemzi a vállalkozói tulajdonságokat és a vállalkozási formákat. Részletesen elemzi az üzleti terv készítését, a marketingtervezés elemeit és a 4P-t. Ez a modul olyan gyakorlatias információkkal szolgál, amelyeket a tanulók nem csak a turizmus területén, hanem bármilyen más vállalkozás esetén jól hasznosíthatnak.

Az utolsó választható modul a Vendéglátás falun címet viseli. Elsõként a falusi turizmus hagyományaival és újjáéledésével Magyarországon foglalkozik, majd teljes részletességgel feldolgozza a vendégváró házzal és a kerttel szembeni elvárásokat. Külön taglalja a vendéglátás és gazdálkodás kapcsolatát, a benne rejlõ turisztikai lehetõségeket, mint például a kézmûves mûhelyek, a betakarítás, a szüret vagy a disznóvágás mint turisztikai vonzerõk szerepét. Végül kitér arra is, hogy mi a vendéglátó konkrét teendõje, illetve milyen kistérségi és vállalkozói összefogásra van lehetõsége és szüksége.

Mindegyik modulhoz jól kapcsolódnak a szakmai látogatások egy-egy helyi vagy az egész programot támogató partnerintézménybe, utazási irodába, szállodába, amelyek még inkább megerõsítést adnak az elméleti háttérnek, elmélyítik a diákokban a tanórán megbeszélteket. Kitûnõ lehetõséget nyújtanak arra is, hogy a tanulók elsajátítsák az ideillõ öltözködési- és viselkedéskultúrát. Valamennyi témához saját környezetükben is találnak példákat, amelyek segítségével ki lehet emelni a bennük lévõ pozitív vagy negatív momentumokat.

Az érettségi során két lehetõsége van a diákoknak. Öt projektfeladat közül lehet választani (ez általában egy utazás megszervezése, vagy egyéb program, kiállítás megtervezése, ill. egy létesítmény turisztikai szempontú elemzése), a kiválasztott témát egy 8-10 oldalas dolgozatban kell bemutatni. A szóbeli érettségin ezt a dolgozatot kell megvédeni. A másik lehetõség a szóbeli érettségin a központi feladatok közül egyet megoldani (gyakorlati feladat). A szóbeli érettségi anyagát az elsajátított tananyag képezi. Az érettségi eredmény kimagaslóan jónak mondható, iskolánkban 4,5 körüli.

Az Utazás és Turizmus program elõnyei a diákok szempontjából

a program segíti a pályaorientációt, továbbtanulás lehetõségeinek megismerését;
a programot elvégzõ diákok munkába állásának segítése;
igényes fogyasztókká, vendéglátókká válnak a diákok;
új rendszerû oktatás (modulrendszer, számos gyakorlati feladat), a tanulónak több lehetõsége van a képességeinek, készségeinek felismerésében;
szakmai gyakorlat a diákok számára, tapasztalatszerzés újszerû módja;
szakmai látogatások (pl. szállodák, Utazás kiállítás), a szakma rejtelmeinek megismerésének lehetõsége;
érettségi vizsgatárgyként választható;
a program teljesítése után a diákok oklevelet kapnak;
saját Web-lap, kommunikációs lehetõség diákok, diákcsoportok között;
internetrõl letölthetõ, folyamatosan frissíthetõ tananyag;
saját hírújság, az „Útlevél”, a program eseményeinek megismerése, tájékozódás a projektbemutatókról;
angol nyelven is tanulható (van angol nyelvû tankönyv is);
nemzetközi oklevél a portfólióval;
pályázatok, sikeres pályázat esetén pedig a magyarországi ill. nemzetközi bemutatón való részvétel.