Iskolánkat 1952-ben alapította Mór Nagyközség Tanácsa. Az elsõ évben az Általános Leányiskolában (jelenleg Radnóti Miklós Általános Iskola) kapott egy tantermet, majd évente egy-egy újabbat.

1963-ban költözik mostani helyére, a Kodály Zoltán utcába.

1964-ben a gimnázium szõlész-borász szakközépiskolai részleggel bõvül, ami 10 évig mûködik.

1970-tõl kezdõdõen gyakorlati foglalkozások keretében lehetõség nyílik szabás-varrást, háztartási ismereteket és gépjármûvezetést tanulni.

1973-ban modern, szabadpolcos iskolai könyvtárral bõvül a szolgáltatás.

1973-ban iskolánk felveszi Táncsics Mihály nevét. Erre az alkalomra Halász János képzõmûvész tanár elkészíti névadónk nagyméretû mozaik faliképét. Névadónkról születése napján minden évben ünnepélyesen emlékezünk meg.

1980-tól indul a fakultációs rendszer. A tapasztalatok kedvezõek.

1981-tõl megszûnik a gyakorlati oktatás, helyette bevezetik a technika tárgyat.

1980-tól fokozatosan erõsödik a német nyelvi szakosított tantervû képzés, jelentõs gazdasági beruházásokkal: nyelvi labor, számítógépek, transzparensek, filmvetítõ, audiovizuális eszközök, térképek.

1990-ben beindul a német nemzetiségi képzés, részben egyedi, részben központi tantervek alapján. A képzést megelõzi egy féléves nyelvi „rásegítés”, ami azt jelenti, hogy az idejelentkezõk a nyolcadik év második félévét a gimnáziumban töltik, és egyedi tanterv szerint tanulnak.

A tagozat munkáját németországi vendégtanárok segítik.

1992-1993-ban beindul az intenzív számítástechnika-informatika oktatás, országos viszonylatban is az elsõk között.

1993-1994-ben megszûnik az egyetlen általános tantervû gimnáziumi osztály is, helyette angol/német/olasz nyelvi speciális képzésre épülve elkezdõdik az Utazás és Turizmus oktatása.

1990-ben megalakul a német nemzetiségi tánccsoport, melynek célja a német nemzetiségi hagyományok méltó folytatása, átörökítése. Ezekben az években indult meg a kapcsolatfelvétel németországi középiskolákkal.

1993. január 1-jétõl az iskola fenntartója a Fejér Megyei Önkormányzat, az ingatlan, az épület tulajdonosa továbbra is Mór Város Önkormányzata.

1997-ben megszûnik a féléves nyelvi elõkészítõ képzés a német nemzetiségi tagozaton.

2001 szeptemberétõl beindul az ötéves német nemzetiségi kisebbségi oktatás. Változik az Utazás és Turizmus tárgy oktatása, a 11. évfolyamtól választható tantárgyként lép be.

2004-ben beindul az ötéves – elõkészítõ évre épülõ – angol nyelvi speciális képzés.

2004-ben iskolánk ECDL-vizsgaközpont lesz.

2007-ben intézményünk hivatalos (TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM/TÁNCSICS-MIHÁLY-GYMNASIUM ) elnevezésében utalunk a kisebbségi német nemzetiségi nevelõ-oktató munkára is.

2009 tavaszától Fejér Megyei Önkormányzat Táncsics Mihály Gimnáziuma néven mûködünk.

2012. január 1-tõl a Táncsics Mihály Gimnázium fenntartója a Fejér Megyei Kormányhivatal. Az intézmény új neve: Fejér Megyei Táncsics Mihály Gimnázium.

2012. szeptember 1-jétõl bevezetésre kerül az új köznevelési törvény, 2013. április 1-jétõl a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Móri Tankerületéhez tartozik az iskola.

2014. augusztus 1-jétõl iskolánk új neve: Móri Táncsics Mihály Gimnázium.

Iskolánk bemutatása

Tagozatok, speciális képzések

A gimnázium az érettségire és a felsõfokú tanulmányokra való felkészítésen túl önálló, sajátos arculatot teremtett a 90-es években. Az oktatás nappali és esti tagozaton folyik.

A nappali tagozaton az általános gimnáziumi képzés mellett mindegyik osztály speciális képzésben is részesül.

A osztály

Német nyelvi speciális csoport (kb. 15 fõ) négy évfolyamos képzés

Emelt óraszámban folyik a német nyelv tanítása, minden évfolyamon. Második idegen nyelv az angol.

Iskolánk idegennyelvi munkaközössége sikeres pályázatokkal elérhetõvé tette diákjaink számára, hogy különbözõ nemzetiségû diákokkal cserekapcsolatot bonyolítson le. A kommunikáció német, illetve angol nyelven folyik. A cserekapcsolat során egy hetet töltenek tanulóink a célországban, s egy hétig látják vendégül a célország diákjait.

2004-ben a horvátországi Zágrábi IX. Gymnazija-val, 2005-ben az olaszországi Bergamo gimnazistáival, 2006-ban a csehországi Usti nad Labem gimnáziummal szerveztük meg ezt a programot. Skócia egy iskolájával interneten keresztül tartjuk a kapcsolatot, leveleket és képeket küldünk egymásnak.

2006-2009 között Szlovákiában, Lengyelországban, Olaszországban és Németországban töltöttek 1-1 hetet diákjaink szintén egy pályázat keretében.

Iskolánk 2009 óta Ökoiskola, a környezetvédelem szellemében tevékenykedünk, és szépítjük környezetünket.

2012-ben megnyert nemzetközi WWF projektben született ismeretség révén 2013 tavaszán diákjaink egy hetet töltöttek Ljubljanában, majd 2013 õszén mi fogadtuk a szlovén diákokat.

2012-tõl minden évben a német vendégtanárunk vezetésével cserediákok utaznak hozzánk, illetve Németországba a schlüchterni gimnázium meghívására.

B osztály

Az informatika speciális képzés négy évfolyamos. A speciális tantárgyak: informatika, gépírás. A két speciális tanteremben 41 gép mellett dolgozhatnak diákjaink. ECDL nemzetközi számítógép-használói bizonyítvány megszerzésére van lehetõség a tanult informatika tananyagra építve, iskolánkban mûködõ vizsgaközpontban.

C osztály

A német nemzetiségi tagozat képzése 2001. szeptember 1-jétõl öt évfolyamos. A nyelvi elõkészítõ év kéttannyelvû, az ezt követõ négy évfolyamon a tanítási órák 40-45 %-ban német nyelven folynak. (német nyelv és irodalom, történelem, földrajz, népismeret). Az utolsó évben a diákok a német állam által szervezett vizsga letétele után megkapják a DSD (Deutsches Sprachdiplom)-diplomát, ez egy közép- illetve felsõfokú nyelvvizsgabizonyítvány, amit 2005 óta a magyar állam is elfogad. Ez a bizonyítvány a külföldi tanulmányaikat segíti. A tanulók az emelt szintû német nyelv és irodalom és két másik tantárgynak német nyelvû, középszintû sikeres érettségi vizsgájával szintén felsõfokú „C” típusú nyelvvizsgabizonyítványt szerezhetnek az érettségi vizsgákon.

D osztály

2004 szeptemberétõl 0,5 osztálynyi, majd 2009 szeptemberétõl teljes osztályként beindítottuk az angol nyelvi elõkészítõ képzést is. Így az egyébként is magas heti óraszámú angol nyelvi speciális képzés hatékonysága folyamatosan nõ. Az elõkészítõ évben a diákok heti 18 órában tanulnak idegen nyelveket, három órában informatikát, és a fennmaradó órákban magyar, matematika órákon a tanult anyag szinten tartása és elmélyítése folyik. Ingyenes felkészítést biztosítunk az angol középfokú, igény szerint a felsõfokú nyelvvizsgára. ECDL nemzetközi számítógép-használói bizonyítvány megszerzésére van lehetõség az elsõ három évben tanult informatika tananyagra építve, iskolánkban mûködõ vizsgaközpontban. Minden évben lehetõséget kapnak diákjaink egy angol színházi elõadás megtekintésére.

2009 szeptemberétõl angliai tanulmányi utat szervezünk igény szerint.

A 10. évfolyam után – önálló választás alapján- a diákok bekapcsolódhatnak az Utazás és turizmus programba, amit az American Express dolgozott ki, s az Iskolafejlesztési Alapítvány gondoz a 90-es évek óta. Ez a tárgy az idegenforgalmi ismeretek 8+1 modulból álló oktatását, elsajátítását tûzte ki célul. A 4 kötelezõ és 4 választható modul a következõ: utazás, elszállásolás, vendéglátás, programszervezés, illetve vállalkozási ismeretek, környezetvédelem, marketing, falusi turizmus. A diákoknak nyáron egy 60 órás gyakorlatot kell teljesíteniük, ez feltétele annak az oklevélnek, amelyet a tanulmányaik befejeztével az Iskolafejlesztési Alapítványtól kapnak. A tantárgyból érettségi vizsga tehetõ, ennek része egy tetszõleges témában írt projektmunka/szakdolgozat. Az utazás és turizmus programnak saját folyóirata és webhelye van.

2004 óta intézményünk ECDL-vizsgaközpontként funkcionál, bárkinek lehetõsége van nálunk a nemzetközi számítógépes jogosítvány megszerzésére. Diákjaink kedvezményes áron tehetik le vizsgáikat az egyes modulokból. Felnõttek számára – igény szerint- tanfolyamot szervezünk.

Informatikából érettségi vizsgát tehetnek diákjaink.

Iskolánk tárgyi feltételrendszerét pályázatok segítségével folyamatosan javítjuk.

Tervek

Terveink között szerepel marketingmunkánk további erõsítése, szolgáltatásaink bõvítése a felnõttoktatás területén. Elõtérbe helyezzük iskolánk diákjainak környezettudatos gondolkodását.

Szeretnénk a térség szellemi-kulturális központjává válni, ebben az irányban több éve teszünk sikeres kezdeményezéseket. Minél több diákot szeretnénk eljuttatni ahhoz az élményhez, hogy megtapasztalja – kicsiben és nagyban is- európaiságát.